plavi balon - energija nulte tačke etra

 

 Protokol - plavi balon

 

Potrudite se da budete opušteni i zamislite predmet plave boje , recimo balon i tu mentalnu sliku misaono sugerišite bliskoj osobi koja se nalazi pored vas , ako ta osoba izgovori bilo šta vezano za plavu boju znači da posedujete povećanu sposobnost telepatije, sto je jedan od znakova da imate mogućnost da svesno uzimate suptilnu energiju iz etra što je najveća i najskrivenija tajna .

Nauka je izbacila teoriju etra iz fizike , sakrivši istinu u cilju dalje manipulacije. Tesla je sav svoj rad bazirao na teoriji etra , tvrdeći da se energija dobija iz etra i da energija nije u materiji , što je lažirano kroz Ajnštajnovu teoriju rekativnosti gde je po njemu energija isto što i materija , te na taj način Ajnštajn učestvovao u skrivanju i manipulaciji.

Elektromagnetna i magnetna sila snažno utiče na gravitaciju i pri prisustvu antigravitacije meri se izuzetno visok napon. Čovek je elektromagnetno, hipersenzitivno , višedimenzionalno, duhovno , kreativno besmrtno biće , funkcionalno integrisano u energetskom zvezdanom tkanju Univerzuma.

Svakdnevno izdvojite malo vremena za sebe , da vežbate telepatiju, intuiciju, telekinezu, levitaciju , teleportaciju , i duge sposobnosti koje su duboko potisnute u nama ( neka vam bude jasno da nije uopšte važno da li ćete napredovati ili savladati ove tehnike i sposobnosti , već je najbitnije da samo uporno vežbate )  , dakle autosugestija, vizualizacija i autogeni trening ( naprimer - opustite se i sugerišite sebi osećaj hlađenja svog tela ili podizanja temperature u telu ili povećanje težine svog tela ili smanjivanja težine ) . Ako budete vežbali moći ćete da svesno u bilo kom trenutku uzimate energiju iz Etra , manipulišete vremenom i prostorom , vaše telo će se podmlađivati a vaša svest uzdizati , postaćete svesni svoje višedimenzionalnosti, Tesla je uporno tvrdio - energija , frekvencija i vibracija . Razmišljajte o tome kakva je sila u vašem srcu . Mi smo veoma moćna bića samo moramo toga da se setimo.

E115Mc

 

                     

             

 

 Try to be relaxed and imagine a blue object, say a balloon, and suggest that mental image to a close person next to you, if that person says anything about blue it means you have the ability to telepathy, which is one of the signs that you have the ability to consciously take energy from the ether which is the biggest secret. Science has thrown the theory of the ether out of physics, hiding the truth for the purpose of further manipulation. Tesla based all his work on the theory of ether, claiming that energy was obtained from ether and that energy was not in matter, which was faked through Einstein's theory of reactivity, where according to him energy is the same as matter, and thus Einstein participated in hiding and manipulation. Electromagnetic and magnetic force strongly influences gravity and in the presence of antigravity, extremely high voltage is measured. Take some time for yourself every day to practice telepathy, intuition, telekinesis, levitation, teleportation, and the long abilities that are deeply repressed within us (let it be clear to you that it doesn’t matter at all whether you progress or master these techniques and abilities, but the most important thing is to exercise persistently), ie autosuggestion, visualization and autogenic training (for example - relax and suggest yourself a feeling of cooling your body or raising the body temperature or increasing your body weight or reducing weight). If you practice, you will be able to consciously take energy from Ether at any time, manipulate time and space, your body will rejuvenate and your consciousness will rise, you will become aware of its multidimensionality, Tesla insisted - energy, frequency and vibration. Think about the power in your heart. We are very powerful beings we just have to remember that.

 

E115Mc

Ununpentium Moscovium

NAJBOLJI SAVET

 

 

OD FIZIČARA SLOBODANA NIKOLIĆA SAM ČUO NAJBOLJI SAVET - "AKO ZAMISLITE DA STE VI KUĆA ,NEMOJTE DOZVOLITI DA VAM DUŠA BUDE ZAKLJUČANA U ŠPAJZ A DA VAM SE EGO ŠETA PO CELOJ KUĆI VEĆ SE POTRUDITE DA BUDE UPRAVO OBRNUTO JER ĆETE TAKO MNOGO UČINITI ZA SEBE I SVOJ DUHOVNI RAZVOJ"

 

115 Mc