Crystals - Kristali

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

  

   Kristali   -   Crystals

 

 

 Kristali su deo Univerzuma  ,deo nas ,звездана  prašina , svetlosni  spektar koji  nas  ispunjava  ,koji udišemo. 

 Gorski kristal se puni energijom kada se izloži sunčevoj svetlosti a čisti se ispod mlaza tekuće vode , kristali su živa bića ,o čemu je često govorio Tesla.

 

  Crystals are part of the Universe, part of us, stardust, the light spectrum that fills us, that we breathe.

  The Rock crystal is filled with energy when exposed to sunlight and is cleaned under a stream of running water, the crystals are living beings, which Tesla often talked about.

 

 Crystals accumulate and store information.

 

 

 

                  Gorski kristal  -  Rock Crystal

    

       
 
 
         
 
 
                            
 
 
 
       
     
     
                              
               

Orgonite - Orgoniti

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

      Направите сами своје Oргоните 

 

 На интернету можете прочитати све о Оргонитима али је најважније да их сами направите. Од тренутка када их створите они перманентно акумулирају и генеришу суптилну животну оргонску енергију , чија је једна од карактеристика да се по правилу детектује у органским и  око органских материја и плавичасте је боје , експериментално доказана јединица су Биони а њен основни извор је сунце. Оргонску енергију још називају , Прана , Мана , Чи , Биоенергија а Тесла је назива Радијантна енергија, торзионих енергетских форми и скаларних или лонгитудиналних  теслиних таласа ,

  то је његов најважнији патент за Радијантну енергију од  21. Marta 1901. заведен под бројем : No. 685. 957.

 Оргонити ће оплеменити вас и ваш животни простор.

 

 Make your own Orgonites

You can read all about Orgonites on the internet but the most important thing is to make them yourself. From the moment you create them, they permanently accumulate and generate subtle life orgone energy, one of the characteristics of which is usually detected in organic and around organic matter and is bluish in color, the experimentally proven unit is bionic and its main source is the sun. Orgone energy is also called Prana, Mana, Chi, Bioenergy and Tesla calls it Radiant Energy, torsional energy forms and scalar or longitudinal Tesla waves,

it is his most important patent for Radiant Energy from March 21, 1901, registered under number: No. 685. 957.

Orgonites will enrich you and your living space

 

 every day 5 minutes for love

 

     оргонит

     оргонит2

     оргонит3

 

             

 

     

 

 Горски кристал се поставља у средишњи део и сам врх Оргонита.

 

 The rock crystal is placed in the middle part and the very top of the Orgonite.

 

      оргонит 4  

 

     оргонит 5

 

 Оргонит који држим у руци је направљен од полиестерске смоле (органска материја) и метала у размери 50 : 50 и кристала. на дну је основа од бакарне СББ Завојнице , која води енергетски ток према врху, слој комадића алуминијума , затим неколико комада ћилибара (нису обавезни ) , 4 мала горска кристала, мали комади полудрагог камена -сунчев камен (нису обавезни ), још један слој комадића алуминијума , слој ситних комадића бакра, комадићи челичне жице , спирална завојница од бакра (оријентисана тако да води енергетски ток према врху оргонита) у којој је један већи горски кристал у врху и на самом врху Оргонита је слој ситних комадића бакра.

 

 

 The orgonite I hold in my hand is made of polyester resin (organic matter) and 50:50 metal and crystals. at the bottom is the base of the SBB Coil Coil, which conducts the energy flow to the top, a layer of pieces of aluminum, then a few pieces of amber (optional), 4 small mountain crystals, small pieces of semi-precious stone - sun stone (optional), another layer of pieces aluminum, a layer of small pieces of copper, pieces of steel wire, a spiral coil of copper (oriented so as to guide the energy flow towards the top of the orgonite) in which one larger rock crystal is at the top and at the very top of the Orgonite is a layer of small pieces of copper.